Integritetspolicy

Solar School använder cookies i syfte att optimera användarupplevelsen och tillhandahålla relevant information baserat på användarmönster. Informationen behandlas endast av Solar Schools anställda och används till att målgruppsanpassa innehållet på webbplatsen.

Läs mer:

Integritetspolicy för Solar School/Solar Sverige AB

Inledning
När du blir kund hos oss, inleder ett samarbete eller använder någon av våra tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Solar Sverige AB (tillsammans med Solar Group) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med principerna i integritetspolicyn. Vi är naturligtvis måna om att skydda dina personuppgifter och följer därför alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy täcker all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Om det ändå skulle uppstå frågor är du välkommen att höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du registrerat dig som kund hos oss, om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev, eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som vi samlar in, beroende av sammanhanget, kan omfatta:

• Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
• Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
• IP-adress och cookiedata, vilken ger oss:
• Uppgifter om ditt besök i våra digitala kanaler, sök- och köphistorik.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• Via vår hemsida www.solarschool.se eller www.solar.se
• När du registrerar dig som kund hos oss.
• När du handlar via vår webshop eller i butik.
• När du har kontakt med vårt Kundcenter.
• Genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson.
• När du skickar in en ansökan om en utlyst tjänst hos oss.

Vad har vi personuppgifterna till?
Solar behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss för att identifiera dig som besökare/kund, samt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

• Administration av affärsrelation med kund och leverantör.
• Bokföringsändamål för kund och leverantör.
• Möjliggöra support av tjänst för kund.
• Information om våra varor och tjänster.
• För att köpa produkt och tjänst från leverantör.
• Ta fram statistik över inköp av varor och tjänster, i syfte att förbättra vårt erbjudande till dig.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Du kan när som helst återkalla ett samtycke.

Distribution av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial
Du finns med i vårt utskicksregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte baseras på det som i GDPR kallas för berättigat intresse. Det innebär att Solar bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse eller behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att den eventuella kränkningen hanteringen medför i detta syfte inte överväger våra behov.

Om du inte längre vill få mail ifrån oss, samt vill bli raderad från vår databas så kan du enkelt göra detta genom att avanmäla dig från våra samtliga utskick, via länk i alla utskick som går ut.

Lagring av personuppgifter
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

• Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
• Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
• Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
• I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
• Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Behandlingstiden kan komma att förlängas i enskilda fall då det är motiverat.

Överföring till tredjepart
Solar kan komma att överföra dina personuppgifter till ett så kallat personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (till exempel tryckeri, mailutskickstjänst eller anmälningstjänst för event) samt för drift och backup av interna system. Detta personuppgiftsbiträde och dess eventuella underbiträde kommer endast att behandla dina uppgifter för specificerade ändamål kring dessa specifika ändamål.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. Solar överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter.

Cookies
Vår webbplats (www.solarschool.se) använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Du som besökare på vår hemsida ges möjlighet vid besöket att förhindra att cookies lagras på datorn.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningens bestämmelser äger du som registrerad kund rätten att tillgå information om vilka personuppgifter om dig som behandlas inom Solar Sverige AB och Solar Group. Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

• Ta del av den information som vi lagrar om dig.
• Informationen om dig ändras eller uppdateras.
• Informationen om dig raderas och tas bort.
• Informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Om du anser att en uppgift om dig är missvisande eller felaktig eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller invända mot behandlingen kan du vända dig till kundcenter med hjälp av den kontaktinformation du finner längst ner på denna sida. Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Vill du helt avsäga dig information från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Allmän information om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Om du öppnar en annan webbläsare på din enhet kommer dessa cookies inte att överföras dit. En cookie innehåller vanligtvis följande uppgifter.

  • Cookiens namn
  • Ett unikt cookie-ID (detta är kopplat till din webbläsare)
  • Hur lång tid cookien ska lagras på din enhet
  • Domänen som cookien avser

Tack vare att en cookie innehåller uppgifter om den domän den avser är risken liten att den kan missbrukas av obehöriga. En cookie som inte är kopplad mot en databas är i princip värdelös. Därför har den ringa eller obefintligt värde för den som försöker överföra den till en annan domän, eftersom som man inte har tillgång till databasen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Om det är något du undrar över när det gäller cookies kan du vända dig till Post- och telestyrelsen.

Stänga av cookies

Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men om du gör det kommer många webbplatser inte att fungera fullt ut. Du kommer till exempel inte kunna handla i nätbutiker, logga in på sociala medier som Facebook, Twitter, Google+ med flera.

Start typing and press Enter to search